Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Onderdeelpro : de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Onderdeelpro en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een web-shop/verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Onderdeelpro
Vestigingsadres: Peelkant 6, 5446PE Wanroij
Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres: Peelkant 6, 5446PE Wanroij
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop Onderdeelpro telefonisch te bereiken is: +31(0)6 – 27 13 50 63
E-mailadres: info@onderdeelpro.com
KvK-nummer: 74039563
Btw-identificatienummer: NL235956090B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Onderdeelpro en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Onderdeelpro en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Onderdeelpro zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Prijzen/ prijsverhogingen

1. Alle prijzen zijn in de Euro (€) valuta en per stuk vermeld, tenzij anders is aangegeven.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3. Prijzen kunnen zowel inclusief BTW zijn als marge.

4. Indien Onderdeelpro met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Onderdeelpro niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 2. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 3. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een webshop aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Onderdeelpro is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, door een directe bestelling via de webshop.

3. Onderdeelpro kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is Onderdeelpro daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Onderdeelpro anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Onderdeelpro niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7. Uitgegeven kortingcodes gelden niet op lopende aanbiedingen & worden niet toegepast op de verzendkosten.

Artikel 6. Afbeeldingen

1. Productfoto’s die op de webshop staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model in een iets ander ontwerp toegeleverd worden.

2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Alle product omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 7. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland via PostNL. Verzendkosten worden op basis van gewicht toegeleverd. Daarbij bedragen de kosten €4.35 voor brievenbuspakketten, €6.95 voor pakketten tot 10 kilo en €13.25 voor pakketten tot 20 kilo. Leveringen naar het buitenland worden belast met de verzendkosten die voor het betreffend land gelden.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Onderdeelpro hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Onderdeelpro kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden als dit de levertijd ernstig vertraagd.

5. Indien Onderdeelpro gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Onderdeelpro ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Onderdeelpro een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Onderdeelpro schriftelijk in gebreke te stellen.

 1. Onderdeelpro is in staat de producten op eigen wijze in te pakken en te versturen. Tevens door hier zelf de verzendkosten op basis van gewicht aan te hangen.
 2. Onderdeelpro heeft het recht om verzendkosten te berekenen, te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.

Artikel 8. Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Onderdeelpro te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Onderdeelpro met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Onderdeelpro gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderdeelpro en op de wijze zoals door Onderdeelpro aangegeven.

Artikel 9. Facturatie / betaling
1. Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling (door een van de verschillende betalingsmogelijkheden) binnen 3 dagen na sluiten van de overeenkomst, op een door Onderdeelpro aan te geven rekeningnummer en valuta.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Na het verstrijken van 3 dagen na het afsluiten van de overeenkomst is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Onderdeelpro en de verplichtingen van de consument jegens Onderdeelpro onmiddellijk opeisbaar.

5. Onderdeelpro heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Onderdeelpro kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Onderdeelpro kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Door Onderdeelpro in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 1. Onderdelen welke op maat voor de consument zijn besteld of gemaakt dienen aanbetaald te worden op het door Onderdeelpro genoemde bedrag.

Artikel 10. Garantie
1. Onderdeelpro garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Onderdeelpro.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 14 dagen na levering, tenzij anders aangegeven.

4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Onderdeelpro de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Onderdeelpro vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Onderdeelpro te retourneren en de eigendom daarover aan Onderdeelpro te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortgelijke oorzaken, of slijtage door het gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Onderdeelpro, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Onderdeelpro niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Bij een defect binnen de garantie periode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product), tenzij anders overééngekomen.

9. Onderdelen welke enkel geschikt zijn voor gebruik op het circuit vallen ten alle tijden buiten de garantie.

 1. Onderdelen welke op maat voor de consument zijn besteld of gemaakt vallen niét onder de garantie.

  11. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

 2. De garantie is alleen geldig bij koop of afstand.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien door Onderdeelpro geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Onderdeelpro jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Onderdeelpro beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is Onderdeelpro niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onderdeelpro of zijn ondergeschikten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Onderdeelpro blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 13. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14. Incassokosten
1. Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Onderdeelpro tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan Onderdeelpro te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200,- per factuur.

2. Indien Onderdeelpro aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15. Retourneren
1. De consument kan uitsluitend na overleg met Onderdeelpro goederen terugzenden.

2. Bij een zending dient de product-verpakking (pakket) te worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. Zonder deze gegevens zal Onderdeelpro de aanvraag niet in behandeling nemen.

3. Onderdeelpro is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar Onderdeelpro te versturen.

4. De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Onderdeelpro.
5. De verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de consument.

Artikel 16. Bestelling annuleren
1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling.

2. Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de consument de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).

3. Indien een zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de consument een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk de door ons gemaakte dubbele verzendkosten van €8.70 , €13.9 of €26,50 inclusief BTW.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
1. Onderdeelpro is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst Onderdeelpro ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Onderdeelpro bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Onderdeelpro op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Onderdeelpro de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Onderdeelpro behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart Onderdeelpro voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de consument aan Onderdeelpro informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Onderdeelpro zich de rechten en bevoegdheden voor die Onderdeelpro toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Onderdeelpro tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Onderdeelpro, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door Onderdeelpro eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Onderdeelpro worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Onderdeelpro behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6. Schending van het auteursrecht kan een forse boete tot gevolg hebben.

Artikel 20. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Onderdeelpro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Onderdeelpro niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Onderdeelpro worden daaronder begrepen.

3. Onderdeelpro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Onderdeelpro zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Onderdeelpro ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Onderdeelpro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 21. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Onderdeelpro is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Onderdeelpro het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Geschillen kunnen door de klant voorgelegd worden aan de geschillencommissie van het ODR (Online Dispute Resolution) Platform. Via deze link.

Artikel 22. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Onderdeelpro en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend..